REGULAMIN INKUBATORA BIOMEDIC

prowadzonego przez Biomedic Ventures sp. z o.o. s.k.a

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem kierującym Inkubatorem Biomedic, zwanym dalej „Inkubatorem”, jest Biomedic Ventures Kuczera s.k.a. z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Inkubator działa pod marką Inkubator Biomedic.
 3. W niniejszym regulaminie określono warunki zgłaszania do Inkubatora innowacyjnych pomysłów, główne kryteria ich selekcji oraz sposób oceny ich potencjału inwestycyjnego.
 4. Projekty, które trafiły do Inkubatora, realizowane są w ramach procesu składającego się z trzech następujących po sobie etapów:
 • Weryfikacja;
 • Preinkubacja;
 • Wejście Kapitałowe.

§ 2

Nabór projektów

 1. Pomysłodawca pragnący skorzystać z oferty Inkubatora wypełnia formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się na stronie internetowej Inkubatora.
 2. W formularzu należy w dokładny i wyczerpujący sposób wypełnić wszystkie pola, opisując założenia zgłaszanego projektu. Nie wyklucza się dołączenia do zgłoszenia innych dokumentów takich jak: biznesplan, CV, specyfikacja projektu.
 3. Inkubator preferuje zgłaszanie projektów w sposób opisany w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ale dopuszcza też możliwość zgłaszania projektów inną drogą (e-mail, list, inne).
 4. W zależności od tego, jak zaprezentowano pomysł, może zajść konieczność uzupełnienia informacji w formie elektronicznych (za pośrednictwem poczty e-mail) odpowiedzi na zadane przez Inkubator pytania lub też na umówionym z pomysłodawcą spotkaniu.
 5. Pomysłodawca, zgłaszając projekt, oświadcza, iż nie narusza on praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że pomysł jest wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
 6. Pomysłodawca oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych w związku z wykorzystaniem pomysłu zgłoszonego do Inkubatora.
 7. Po wysłaniu zgłoszenia pomysłodawca otrzyma powiadomienie z systemu o rozpoczęciu procesu weryfikacji.
 8. Zgłaszający projekt zgadza się na archiwizowanie przez Inkubator dokumentacji związanej z projektem.

§ 3

Weryfikacja

 1. Projekty zgłoszone do Inkubatora podlegają ocenie przez Analityka Inwestycyjnego.
 2. Etap weryfikacji trwa do 20 dni roboczych od daty przesłania kompletnego wniosku. W uzasadnionych okolicznościach może się wydłużyć.
 3. Do wstępnej oceny dopuszczane są projekty, które w szczególności spełniają takie kryteria jak:

  1. Zakres merytoryczny projektu: IT, biotechnologii, medycyny, ochrony środowiska, elektroniki, robotyki i inne.
  2. Przewiduje się dofinansowanie oraz utworzenie nowych podmiotów (bądź wyodrębnienie ze struktur istniejącej firmy), które będą rzeczony projekt realizować.
  3. Zgłaszany projekt powinien zawierać pomysł nowy lub znacząco ulepszony w zakresie jednego z takich aspektów jak produkt, usługa, dystrybucja, technologia, organizacja, marketing co najmniej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Okres planowanej Preinkubacji dla projektu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.
  5. W przypadku projektów zespołowych projekt powinien posiadać wskazanego imiennie i zmotywowanego lidera projektu, który będzie odpowiedzialny za przebieg jego realizacji.
  6. Ocena projektu musi rokować szanse na jego komercyjny sukces.
 4. Decyzja Inkubatora odnośnie zakwalifikowania projektu do etapu preinkubacji przekazywana jest drogą elektroniczną wszystkim pomysłodawcom, którzy zgłosili projekt.
 5. Wobec Inkubatora nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia związane z niezakwalifikowaniem projektu do kolejnego etapu, zaangażowaniem czasowym osób zgłaszających projekt, kosztami przygotowania dokumentów, korespondencji, dojazdu bądź uczestnictwa w spotkaniach.
 6. Decyzja Inkubatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4

Preinkubacja

 1. Do preinkubacji zostają zakwalifikowane projekty, które zostały wyłonione w trakcie procesu weryfikacji jako te najbardziej perspektywistyczne z największymi szansami na komercyjny sukces.
 2. Etap Preinkubacji rozpoczyna się podpisaniem Umowy o Preinkubację między Inkubatorem a podmiotem zgłaszającym projekt. Dodatkowo Pomysłodawca ma prawo do zawarcia umowy o zachowaniu poufności.
 3. W Umowie o Preinkubację ustalone zostaną indywidualne plany świadczonych usług dla każdego z preinkubowanych projektów uwzględniające specyfikę projektu, doświadczenie osoby zgłaszającej projekt i inne czynniki.
 4. Etap Preinkubacji ma na celu w szczególności:

  1. opracowanie szczegółowego biznesplanu projektu,
  2. stworzenie oferty produktowej,
  3. wycenę projektu,
  4. pomoc w uzyskaniu listów intencyjnych od potencjalnych partnerów biznesowych lub potencjalnych nabywców produktu czy też usługi oferowanej przez pomysłodawcę.
 5. Zakres świadczonej przez Inkubator pomocy dla preinkubowanych projektów obejmuje takie aspekty jak:

  1. pomoc i doradztwo w zakresie budowania biznesplanu,
  2. pomoc i doradztwo w wycenie aktywów, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych elementów składających się na aport pomysłodawcy,
  3. pomoc i doradztwo w zakresie administracyjno – prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
  4. pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym osiągnięcia progu rentowności i utrzymania płynności,
  5. pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania projektami i organizacji pracy zespołu,
  6. pomoc i doradztwo w zakresie opracowania strategii sprzedażowej i marketingowej przedsiębiorstwa,
  7. pomoc w pozyskaniu wsparciainfrastrukturalnego w postaci powierzchni biurowych oraz sprzętu IT
  8. wsparcie merytoryczne naukowców w zakresie wskazywania potencjalnych rozwiązań problemów/ zagadnień technologicznych,
 6. Pomysłodawca przedstawia wyniki etapu Preinkubacji (w szczególności biznesplan, ofertę biznesową, listy intencyjne) Komisji Inwestycyjnej, która dokonuje ich oceny i wyboru projektów do wejścia kapitałowego poprzedzonego negocjacjami w tym przedmiocie.
 7. Decyzja Komisji Inwestycyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Tylko Zarząd Inkubatora ma prawo odwołania decyzji Komisji w uzasadnionych przypadkach.
 8. Zgłaszający projekt zobowiązuje się przestrzegać niniejszy Regulamin Inkubatora Biomedic oraz aktywnie działać i uczestniczyć w pracach prowadzonych przez cały okres realizowania projektu. Zobowiązuje się także do zapewnienia Inkubatorowi możliwości bieżącej weryfikacji postępu prac oraz do dostosowywania się do wytycznych Komisji Inwestycyjnej i Zarządu Biomedic Ventures Kuczera s.k.a. Szczegóły zobowiązań pomysłodawców określać będzie każdorazowo Umowa o Preinkubację projektu.
 9. W przypadku braku współpracy zgłaszającego projekt z Inkubatorem Biomedic, Inkubator może przerwać proces preinkubacji oraz rozwiązać Umowę o Preinkubację projektu, a także zakończyć współpracę ze zgłaszającym w każdym innym charakterze.
 10. Wobec Inkubatora nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia związane z niezakwalifikowaniem projektu do kolejnego etapu (Wejście Kapitałowe), zaangażowaniem czasowym osób zgłaszających projekt, kosztami przygotowania dokumentów, korespondencji, dojazdu bądź uczestnictwa w spotkaniach.

§ 6

Wejście Kapitałowe

 1. Decyzja o wejściu kapitałowym poprzedzona ustaleniem warunków wejścia kapitałowego podejmowana jest przez Komisję Inwestycyjną przy akceptacji Zarządu Spółki Biomedic Ventures Kuczera s.k.a.
 2. Inkubator jest koordynatorem procesu stworzenia i działania spółki realizującej zgłaszany projekt. Po stworzeniu spółki docelowej Inkubator stopniowo przygotowuje się do wyjścia kapitałowego, mając na uwadze, że okres zaangażowania kapitałowego nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Kapitał pozyskany w wyniku wyjścia kapitałowego zostanie przeznaczony na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej.

§ 7

Zachowanie poufności

 1. Wszystkie projekty zgłoszone zgodnie z procedurą przedstawioną w paragrafie nr 2 niniejszego regulaminu traktowane są jako poufne i bez wiedzy oraz zgody pomysłodawcy nie będą wykorzystane w ramach Inkubatora i poza nim.
 2. Zgłoszenie danych, o których mowa w paragrafie nr 2 niniejszego regulaminu oznacza zgodę pomysłodawcy na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego w celach przeprowadzenia procesu selekcji oraz celach marketingowych i promocyjnych spółki Biomedic Ventures sp. Kuczera s.k.a.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Inkubatora Biomedic zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.